Laboratorium van de ziekenhuisapotheek

Het werkterrein van het laboratorium van de ziekenhuisapotheek omvat de volgende dienstverlening:

Farmaceutische Kwaliteitscontrole

Het Laboratorium van de ziekenhuisapotheek controleert dat eigen bereidingen voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen. Voor het bereidingsproces start, wordt de kwaliteit van de te gebruiken grondstoffen, primaire verpakkingsmaterialen en hulpstoffen gekeurd. Na bereiding de kwaliteit van het eindproduct. Naast deze directe controle van de kwaliteit voert het laboratorium ook microbiologische controles uit op de omgeving (clean-rooms, LAF-kasten) waarin de eigen bereidingen geproduceerd worden en op de juiste wijze van werken van medewerkers tijdens de bereiding (handschoenafdrukken). Tevens voert het laboratorium microbiologische controles uit op het water voor de dialyseafdeling en de eigen “Water for Injection” (WFI) productie van de apotheek.

Klinisch-farmaceutische analyse

(bloedspiegelbepalingen, Therapeutic Drug Monitoring, TDM)

Klinisch-farmaceutische analyse is meten van concentraties van voorgeschreven geneesmiddelen en metabolieten in lichaamsmateriaal van patiënten, zoals bloed of plasma ter ondersteuning van de farmacotherapie. Op basis van deze metingen adviseert de ziekenhuisapotheker de arts over de dosering van geneesmiddelen en de behandeling van de patiënt.
Ga naar de bepalingenwijzer

Klinisch-toxicologische Analyse

Klinisch-toxicologische analyse is het bepalen van de identiteit en gehalte van mogelijke vergiften. Het laboratorium van de ziekenhuisapotheek is 7 dagen per week (24/24) beschikbaar voor een groot aantal verschillende toxicologische bepalingen. Op basis van het geschetste klinisch beeld adviseert de ziekenhuisapotheker over uit te voeren bepalingen, op basis van de resultaten over de in te stellen behandeling en prognose.

Werkplek- en omgevingsmonitoring Cytostatica

De Arbobeleidsregel 4.18-5 “Doeltreffende beheersing van de blootstelling aan cytostatica in ziekenhuizen” schrijft voor dat het schoonmaken van werkplekken regelmatig wordt gecontroleerd door middel van veegproeven. Het doel hiervan is te voorkomen dat medewerkers en patiënten/bezoekers onbedoeld worden blootgesteld aan cytostatica. Het laboratorium van de ziekenhuisapotheek controleert periodiek deze schoonmaak op alle werkplekken in de apotheek en het ziekenhuis waar met cytostatica wordt gewerkt. Hiertoe zijn gevoelige analysemethoden ontwikkeld voor het aantonen van Platinabevattende cytostatica en Mitomycine.

Het laboratorium van de ziekenhuisapotheek voert de beschreven analyses ook uit voor externe opdrachtgevers. Dit zijn o.a. andere ziekenhuizen, ziekenhuisapotheken, verpleeghuizen, psychiatrische klinieken, huisartsenlaboratoria etc. Wenst u hierover meer informatie, neemt u dan contact op met de ziekenhuisapotheker resp. teamleider laboratorium.

Kwaliteitscertificaat

Het laboratorium van de ziekenhuisapotheek is voor de werkgebieden klinisch-farmaceutische analyse en klinisch-toxicologische analyse ISO 15189:2012 (M329) geaccrediteerd.
ISO 15189:2012 (M329) certificaat
ISO 15189:2012 (M329) scope
Competentieverklaring Apotheek Laboratorium, Therapeutic Drug Monitoring en Toxicologie, Catharina Ziekenhuis (Versie 1)

© 2024 Catharina Ziekenhuis - Alle rechten voorbehouden